Details van algemene verkoopvoorwaarden

"Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld op basis van een gratis model dat kan worden gedownload vanaf de site https://www.donneespersonnelles.fr/"

Ze zijn in het Frans geschreven en vervolgens automatisch in de andere talen vertaald. De referentie Algemene Verkoopvoorwaarden zijn daarom die in het Frans, die verwijzen in geval van misverstanden.

Tussen het bedrijf SooYoove, 171 rue de la poudrière, 59590 Raismes, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Valenciennes

onder nummer 819 523 804 00014, vertegenwoordigd door de heer Arnaud SOULIGNAC, als zaakvoerder, naar behoren gemachtigd voor de doeleinden hiervan. Het bedrijf is per e-mail te bereiken door op het contactformulier te klikken dat toegankelijk is via de homepage van de site.

Hierna de "Verkoper" of het "Bedrijf". Enerzijds en de natuurlijke of rechtspersoon die de producten of diensten van het bedrijf koopt, hierna ‘de koper’ of ‘de klant’. Anderzijds is vermeld en overeengekomen wat volgt:

Preambule

De verkoper is een uitgever van producten en diensten exclusief voor consumenten, op de markt gebracht via zijn website (https://SooYoove.com). De lijst en beschrijving van de goederen en diensten die door de Vennootschap worden aangeboden, kunnen worden geraadpleegd op de bovengenoemde sites.

Artikel 1: Doel en algemene bepalingen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van de online verkoop van Producten aangeboden door Verkoper.

Deze algemene verkoopvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle verkopen van producten via de website van het bedrijf, die een integraal onderdeel is van het contract tussen de koper en de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op zijn website te publiceren. De GTC die dan van toepassing zijn, zijn deze die van kracht zijn op de dag van betaling (of de eerste betaling in geval van meerdere betalingen) voor de bestelling. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van het bedrijf op het volgende adres: https://sooloove.com/content/3-conditions-generales-de-ventes . Het bedrijf zorgt er ook voor dat hun aanvaarding duidelijk en onvoorwaardelijk is door een selectievakje en een validatieklik in te stellen. De klant verklaart alle algemene verkoopvoorwaarden en, indien van toepassing, de bijzondere verkoopvoorwaarden met betrekking tot een product of dienst te hebben gelezen en deze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden. De Klant erkent dat hij het advies en de informatie heeft ontvangen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het aanbod aan zijn behoeften voldoet. De Klant verklaart wettelijk in staat te zijn een contract te sluiten naar Frans recht of de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie hij zich heeft gecommitteerd, rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Tenzij anders bewezen, vormt de informatie die door de Vennootschap wordt geregistreerd het bewijs van alle transacties.

Artikel 2: Prijs

De prijzen van de producten die via de internetsites worden verkocht, zijn aangegeven in euro's en omgerekend naar andere valuta, exclusief belastingen en nauwkeurig bepaald op de pagina's met productbeschrijving. Ze worden ook aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen (BTW + eventuele andere belastingen) op de productbestelpagina, en exclusief specifieke verzendkosten. Voor alle producten die buiten de Europese Unie en / of DOM-TOM worden verzonden, wordt de prijs exclusief belastingen automatisch op de factuur berekend. In bepaalde gevallen kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper. Ze zijn voor rekening van de koper en vallen onder zijn verantwoordelijkheid (aangiften, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). De verkoper nodigt de koper dan ook uit om informatie over deze aspecten in te winnen bij de desbetreffende lokale autoriteiten. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment voor de toekomst te wijzigen. De telecommunicatiekosten die nodig zijn voor toegang tot de websites van het bedrijf zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Indien van toepassing ook de bezorgkosten.

Artikel 3: Totstandkoming van het contract online

De Klant moet een reeks stappen volgen die specifiek zijn voor elk Product dat door de Verkoper wordt aangeboden om zijn bestelling te kunnen plaatsen. De hieronder beschreven stappen zijn echter systematisch: ➢ Informatie over de essentiële kenmerken van het product; ➢ Keuze van het Product, indien van toepassing van de opties en vermelding van de essentiële gegevens van de Klant (identificatie, adres…); ➢ Aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. ➢ Verificatie van de elementen van de bestelling en, indien nodig, correctie van fouten. ➢ Opvolging van betalingsinstructies en betaling van producten. ➢ Levering van producten. De klant ontvangt dan een bevestiging per e-mail van de betaling van de bestelling, evenals een ontvangstbevestiging van de bestelling die deze bevestigt. Hij ontvangt een .pdf-exemplaar van deze algemene verkoopvoorwaarden. Voor de geleverde producten vindt deze levering plaats op het door de klant opgegeven adres. Met het oog op een goede uitvoering van de bestelling, en in overeenstemming met artikel 1316-1 van het Burgerlijk Wetboek, verbindt de Klant zich ertoe om zijn echte identificatie-elementen te bezorgen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld voor een abnormaal verzoek, te kwader trouw gedaan of om een legitieme reden.

Artikel 4: Producten en diensten

De essentiële kenmerken van de goederen, diensten en hun respectieve prijzen worden ter beschikking gesteld van de koper op de websites van het bedrijf. De klant verklaart een detail van de leveringskosten te hebben ontvangen, evenals de voorwaarden voor betaling, levering en uitvoering van het contract. De verkoper verbindt zich ertoe de bestelling van de klant te honoreren binnen de limiet van de beschikbare producten. Anders informeert de verkoper de klant. Deze contractuele informatie wordt gedetailleerd en in het Frans gepresenteerd. In overeenstemming met de Franse wet zijn ze het onderwerp van een samenvatting en een bevestiging tijdens de validatie van de bestelling. De partijen komen overeen dat de illustraties of foto's van de te koop aangeboden producten geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van het aanbod van de Producten en hun prijzen worden gespecificeerd op de websites van het Bedrijf, evenals de minimumduur van de aangeboden contracten wanneer deze betrekking hebben op een continue of periodieke levering van producten of diensten. Tenzij er specifieke voorwaarden zijn, worden de hieronder verleende rechten alleen toegekend aan de natuurlijke persoon die de bestelling ondertekent (of de persoon die het opgegeven e-mailadres bezit). In overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake naleving en verborgen gebreken, vergoedt of ruilt de Verkoper defecte producten of producten die niet overeenstemmen met de bestelling. De terugbetaling kan als volgt worden aangevraagd: per e-mail op contact@sooloove.com, of via het contactformulier op de website.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven eigendom van het bedrijf tot volledige betaling van de prijs.

Artikel 6: Leveringsvoorwaarden

De producten worden geleverd op het afleveradres dat bij de bestelling is aangegeven en het aangegeven tijdstip. Deze tijd houdt geen rekening met de tijd die nodig is om de bestelling voor te bereiden. Wanneer de klant meerdere producten tegelijk bestelt, kunnen deze verschillende levertijden hebben. In geval van laattijdige levering heeft de klant de mogelijkheid om het contract te beëindigen volgens de voorwaarden bepaald in artikel L 138-2 van de consumentenwet. De verkoper vergoedt vervolgens het product en de kosten voor een enkele reis onder de voorwaarden van artikel L 138-3 van de consumentenwet. De verkoper biedt een link die bij verzending wordt verzonden om de opvolging van de bestelling te garanderen. De verkoper herinnert eraan dat wanneer de klant de producten fysiek in bezit neemt, het risico van verlies of beschadiging van de producten op hem wordt overgedragen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de vervoerder op de hoogte te stellen van eventuele bedenkingen over het geleverde product.

Artikel 7: Beschikbaarheid en presentatie

Bestellingen worden verwerkt binnen de limieten van onze beschikbare voorraden of onder voorbehoud van voorraden die beschikbaar zijn bij onze leveranciers. Bij onbeschikbaarheid van een artikel, gedurende een periode van meer dan 2 werkdagen, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht van de te verwachten leveringstermijnen en kan de bestelling van dit artikel op eenvoudig verzoek worden geannuleerd. De klant kan vervolgens een krediet aanvragen voor het bedrag van het artikel of de terugbetaling ervan.

Artikel 8: betaling

De betaling is onmiddellijk bij bestelling verschuldigd, ook voor vooraf bestelde producten. De Klant kan betalen via een van de betaalmethoden die op de site worden aangeboden, waaronder de betaalkaart, PayPal of lokale betaalmethoden zoals Sofort of iDeal. Kaarten die zijn uitgegeven door banken die buiten Frankrijk zijn gevestigd, moeten internationale bankkaarten zijn (Mastercard of Visa). Veilige online betaling met creditcard wordt gedaan door onze betalingsprovider. De verzonden informatie is versleuteld volgens de regels van de techniek en kan niet worden gelezen tijdens transport op het netwerk. Zodra de betaling is geïnitieerd door de klant, wordt de transactie onmiddellijk gedebiteerd na verificatie van de informatie. Overeenkomstig artikel L. 132-2 van het Monetair en Financieel Wetboek is de betalingsverplichting aangegaan met de kaart onherroepelijk. Door tijdens de verkoop zijn bankgegevens te verstrekken, machtigt de klant de verkoper om zijn kaart te debiteren voor het bedrag dat betrekking heeft op de aangegeven prijs. De Klant bevestigt dat hij de wettelijke houder is van de te debiteren kaart en dat hij wettelijk gerechtigd is om deze te gebruiken. In geval van een fout, of in het geval van de onmogelijkheid om de kaart te debiteren, wordt de Verkoop onmiddellijk van rechtswege beëindigd en wordt de bestelling geannuleerd. In geval van verzet tegen betaling na ontvangst van de bestelling door de klant, zal een invorderingskost van € 7,50 van toepassing zijn, waar het te late boetetarief van 12% zal worden toegevoegd.

Artikel 9: herroepingstermijn

Het herroepingsrecht bedraagt ​​14 dagen.

Artikel 10: Garanties

Overeenkomstig de wet aanvaardt de verkoper twee garanties: van conformiteit en met betrekking tot verborgen gebreken van de producten. De verkoper vergoedt de koper of ruilt producten die ogenschijnlijk defect zijn of niet overeenstemmen met de gemaakte bestelling. Het restitutieverzoek moet als volgt worden gedaan: verzoek per e-mail aan contact@sooloove.com, of via het contactformulier op de site. De verkoper herinnert eraan dat de consument: - een periode van 2 jaar heeft vanaf de levering van het goed om met de verkoper samen te werken - dat hij kan kiezen tussen vervanging en reparatie van het goed onder de voorwaarden van de art. ogenschijnlijk gebrekkig of niet overeenstemmend - dat het vrijgesteld is van het leveren van bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het goed gedurende de zes maanden volgend op de levering van het goed. - dat, behalve tweedehandsgoederen, deze termijn wordt verlengd tot 24 maanden vanaf 18 maart 2016 - dat de consument ook de garantie kan doen gelden tegen verborgen gebreken van het verkochte ding in de zin van artikel 1641 van het burgerlijk wetboek en, in dat geval kan hij kiezen tussen het besluit tot verkoop of een verlaging van de verkoopprijs (bepalingen van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 11: Klachten

Indien nodig kan de koper een klacht indienen door contact op te nemen met het bedrijf via de volgende contactgegevens: SooLoove by L&D, 171 rue de la poudrière, 59590 Raismes.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

Handelsmerken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video's, teksten of meer in het algemeen alle informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de verkoper. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats via deze AV. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze goederen om welke reden dan ook is ten strengste verboden.

Artikel 13: Overmacht

De uitvoering van de verplichtingen van de verkoper bij het einde van dit contract wordt opgeschort in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan zou verhinderen. De verkoper zal de klant zo spoedig mogelijk van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte stellen.

Artikel 14: nietigheid en wijziging van de overeenkomst

Indien een van de bepalingen van dit contract zou worden opgezegd, zou deze nietigheid niet de nietigheid van de andere bepalingen met zich meebrengen die tussen de partijen van kracht zullen blijven. Elke contractuele wijziging is alleen geldig na een schriftelijke overeenkomst ondertekend door de partijen.

Artikel 15: Bescherming van persoonsgegevens

In overeenstemming met de Data Protection Act van 6 januari 1978, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te zien, te wijzigen, bezwaar te maken en te corrigeren. Door je aan deze algemene verkoopvoorwaarden te houden, ga je ermee akkoord dat we deze gegevens verzamelen en gebruiken voor de uitvoering van dit contract. Door uw e-mailadres in te voeren op een van de sites in ons netwerk, ontvangt u e-mails met informatie en aanbiedingen met betrekking tot producten die door het bedrijf en zijn partners zijn gepubliceerd. U kunt zich op elk moment uitschrijven. Het enige dat u hoeft te doen, is op de link aan het einde van onze e-mails te klikken of contact met ons op te nemen.

Artikel 16: Beperking van aansprakelijkheidsclausule

Voor de uitvoering van de dienst wordt een clausule bedongen die de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot 1.000 euro.

Artikel 17: toepasselijk recht

Alle clausules die in deze algemene verkoopvoorwaarden voorkomen, evenals alle aan- en verkooptransacties waarnaar daarin wordt verwezen, zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

Andere informatie

IDU: 

N° Léko : FR248192_01LRHW

SCRELEC/ BATERIWEB: FR038820_06RC1O

ReFashion: FR248192_11ITEF

Informatie en contactgegevens

Juridische kennisgevingen, betalingen, contact en anderen hieronder

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd om te vergelijken.

Onze winkel maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie.